نشست سالیانه انجمن ستین در تاریخ یکشنبه 11 فوریه 2024

با درود بر هموندان گرامی!

بدین وسیله به آگاهی هموندان در انجمن ستین میرسانیم که نشست سالیانه انجمن ستین در تاریخ یکشنبه 11 فوریه 2024 ساعت 15.00 تا 17.00 در سالن گردهمایی های انجمن ستین برگزار میگردد. در این نشست، دبیران جدید، بازرسان و گروه تدارکات انتخابات با رای پنهانی برگزیده میشوند. براساس تبصره یک بند ماده پنج بنیادنامه انجمن، این نشست با هرشمار از هموندان رسمیت می یابد.
گزارش مالی و کاری انجمن و همچنین پیشنهادات تغییرات در بنیادنامه و پیشنهادات غیر اساسانامه ای که قراراست دراین نشست مطرح شود متعاقبا به اطلاع می رسد.

سپاس – هیئت مدیره انجمن ستین

DAGORDNING vid årsstämma 11 februari 2024

پیمایش به بالا