اجاره لوکال

 

شرايط اجاره لوکال انجمن ستين

 Setin kuturförening

Vassgatan 3A, 415 02 Göteborg

1- بوک کردن لوکال بايستی حداقل دو هفته قبل از تاریخ مورد نظر انجام شود. برای بوک کردن با موبایل 0793410638 یا ئی میل info@setin.se تماس بگیرید.

2- زمان استفاده از لوکال از ساعت 12.00 روز اجاره تا ساعت 12.00 روز بعد ميباشد.

3- اجاره یک شب لوکال برای هموند 2000 کرون و غیر هموند 2500 کرون است. دستگاه های صوتی و استفاده از ظروف شامل قیمت اجاره میباشد و استفاده از آنها هزینه اضافه ندارد.

4- برای بوک کردن لوکال 2000 کرون بابت ودیعه گرفته میشود. ودیعه گرفته شده بعد از پس دادن لوکال و تایید نظافت کامل توسط ستین به شما برگشت داده خواهد شد. فقط بعد از پرداخت ودیعه بوکنینگ شما تایید خواهد شد.

5-  پول اجاره بايستی قبل از دريافت کليدھا به سویش انجمن ستين واريز و به تاييد صندوقدار انجمن رسيده باشد.

6- خواهشمند است برای هرگونه پرداخت به ستین از طریق موبیل از شماره سویش زیر استفاده کنید.                                          Swish nr: 123 66 876 77

7- جبران هرگونه خسارت به دستگاه های صوتی و لوکال انجمن بعهده شخص اجاره کننده میباشد. چنانچه سالن، راھرو، آشپزخانه و توالت ھا (تمام محدوده ای که استفاده کرده ايد) نظافت کامل شده باشد، ودیعه برگشت میگردد. در غير اينصورت، اين پول جهت ھزينه نظافت منظور خواهد شد.

8-  اطاق اضافی، روکش صندلی و تعدادی رومیزی نیز برای اجاره کردن موجود هست. روکش ها و رومیزیها فقط درصورتی اجاره داده می شود که اجاره کننده قبول کند که آنها را شسته و ظرف 3 روز برگشت می دهد. هزینه روکش صندلی برای 30 عدد روکش 300 کرون و برای 60 عدد 500 کردن. هزینه رومیزی برای 12 عدد 300 کرون می باشد. کرایه برای اطاق اضافی 300 کرون می باشد.

 نکته مهم! ظرفیت لوکال حداکثر برای 70 نفر میباشد. 

به بالای صفحه بردن