بزرگداشت رو ز جهانی ز ن د ر انجمن ستین

بزرگداشت رو ز جهانی ز ن د ر انجمن ستین
میهمانان
آقای کارل عک , مورخ و سخنران : موضوع سخنرانی مبارزات برای حقوق زنان در سوئد
مبارزه برای رهایی وحقوق زنان سابقه ای طولانی دارد و همواره بخشی از مبارزه بر ای برابری و آزادی بوده است. مبنای ایدئولوژیک و فلسفی این مبارزه چه بوده؟ زن و مرد چگونه با هم
همکاری کردند و چه عواملی باعث شد که دراین مبارزه پیروز شدند؟

Internationella kvinnodagen 10 mars 24 farsi

پیمایش به بالا