کلیه بلیط های جشن نوروز فروخته شده است.

هموندان گرامی!

کلیه بلیط های جشن نوروز انجمن ستین فروخته شده و ظرفیت تکمیل است. خواهشمند است ازاین تاریخ 16 مارس از واریز کردن پول به حساب ستین در این رابطه خودداری نمائید.

سپاس
انجمن فرهنگی ستین

پیمایش به بالا