حرکت توده های عرب به کدام سو میباشد؟

آیا خیزش توده های عرب به بلوغ سیاسی خود رسیده است؟ قبل از هر چیز باید بدانیم که انسان پدیده ای ست پیچیده، چند بعدی و در مواردی غیرقابل تعریف و پیش بینی. این تعریف شامل جوامع بشری هم میشود. مشخصه فوق کار تحلیل را در بعضی موارد به پیش بینی و حدس و گمان …

حرکت توده های عرب به کدام سو میباشد؟ ادامه مطلب »