اجاره لوکال

UTHYRNING AV LOKALEN – REGLER O VILLKOR 

  شرايط اجاره لوکال انجمن ستين 

Setin Kulturförening
Vassgatan 3D 415 02  Göteborg

e-mail: info@setin.se/ mobil: 0793410638

1- بوک کردن لوکال بايستی حداقل دو هفته قبل از تاریخ مورد نظر انجام شود. برای بوک کردن با موبایل0793410638 یا ئی میل info@setin.se تماس بگیرید.

2- زمان اجاره از ساعت 12.00 روز استفاده تا ساعت 12.00 روز بعد ميباشد

3- اجاره یک شب لوکال برای هموند 1300 کرون و غیر هموند 1700 کرون است. دستگاه های صوتی شامل قیمت اجاره میباشد و استفاده از آنها هزینه اضافه ندارد.

4- هزینه استفاده از ظروف (برای 60 نفر) هموند 200 کرون و غیر هموند 300 کرون میباشد

5- هزینه هر روکش صندلی 30 عدد 300 کرون و 60 عدد 500 کردن که پس از استفاده شسته و برگشت شود.

6- ضمنا علاوه بر پول اجاره، همزمان 1000 کرون نیز بابت ودیعه گرفته میشود. پول اجاره باضافه ودیعه بايستی قبل از دريافت کليدھا به سویش انجمن ستين واريز و به تاييد صندوقدار انجمن رسيده باشد

7- جبران هرگونه خسارت به دستگاه های صوتی و لوکال انجمن بعهده شخص اجاره کننده میباشد. چنانچه سالن، راھرو، آشپزخانه و توالت ھا (تمام محدوده ای که استفاده کرده ايد) نظافت کامل شده باشد، ودیعه برگشت میگردد. در غير اينصورت، اين پول جهت ھزينه نظافت منظور خواهد شد

8- زباله ھای خود را در کيسه ھای سياه مخصوص زباله بريزيد و آنها را به اتاق زباله (Soprum) واقع در نبش ساختمان(درب آهنی سبزرنگ) منتقل کنید. کليد اتاق زباله روی ديوار آشپزخانه آويزان است

 نکته مهم! ظرفیت لوکال حداکثر برای 60 نفر میباشد. 

—————————————————————————————————————————————–